Als een leerling zorg nodig heeft die de reguliere ondersteuning van de mentor overstijgt, dan wordt een beroep gedaan op het zorgteam van de school. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstarten van dit traject en zorgt dat de continuïteit in de ondersteuning wordt gewaarborgd.

Extra ondersteuning nodig?
Wanneer de mentor of ouders merken dat er voor (een periode) meer begeleiding nodig is, wordt er een aanvraagformulier interne zorg ingevuld door de mentor in samenwerking met ouders en de leerling. Deze wordt dan door de zorgcoördinator bekeken en er wordt een advies uitgebracht.
Het Rodenborch-College werkt binnen de school met vijf zorgniveaus. Op deze manier krijgen leerlingen (tijdelijk) ondersteuning van een persoonlijke coach en waar nodig van de ambulant begeleider.
Ook voor leerlingen die instromen in de brugklas of tussentijds instromen wordt er gekeken of begeleiding binnen een zorgniveau nodig is om de leerling een goede start te laten maken.
Voor de leerlingen die vallen in zorgniveau 1 of 2 wordt er door de persoonlijke coach een handelingsplan geschreven, wat ook in Magister gehangen wordt.
Voor de leerlingen in zorgniveau 3, 4 en 5 wordt er ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Het zorgteam bestaat uit de volgende deskundigen:
– Zorgcoördinator Marian van ‘t Root
– Ambulant begeleiders vanuit Vlechtwerk
– Ambulant begeleider vanuit REC Balein
– Ambulant begeleiders vanuit Kentalis
– Schoolmaatschappelijk werkster vanuit Juvans
– Sociaal-verpleegkundige vanuit de GGD
– Schoolarts vanuit de GGD
– Leerplichtambtenaar vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch
– Jongerenwerk vanuit Divers (op afroep)

Ambulante begeleiders worden ingezet als er behoefte is aan
– Ondersteuning van een leerling
– Ondersteuning van een groep
– Ondersteuning van de docent
– Ondersteuning van andere medewerkers
– Ondersteuning bij terugplaatsing uit speciaal onderwijs

De ambulant begeleider kan verder ondersteunend zijn:
– Bij het analyseren van dossiers
– Bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief
– Bij het opstellen van een (groeps)handelingsplan

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening regio ’s Hertogenbosch (Juvans) en maakt deel uit van het algemeen maatschappelijk werk.
De schoolmaatschappelijk werkster is op één dag in de week op school. Ze heeft dan gesprekken met leerling, ouders en/of mentoren / teamleiders. Ook is ze betrokken bij overlegmomenten.

Sociaal verpleegkundige
Namens de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant is er een sociaal verpleegkundige op onze school werkzaam. Zij verricht de volgende werkzaamheden:
– Er is een maandelijks spreekuur voor alle leerlingen en/of hun ouders.
– Zij doet de preventieve geneeskundige onderzoeken van de leerlingen van de 2e klas.
– Zij participeert in de zorgoverlegmomenten
– Zij adviseert de zorgcoördinator.

GGD arts
Ook namens de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant is er een schoolarts aan de school verbonden. Zij verricht de volgende werkzaamheden:
– Zij roept leerlingen op die teveel verzuimen.
– Zij heeft overleg met huisartsen, psychologen, orthopedagogen enz.
– Zij participeert in de zorgoverlegmomenten
– Zij adviseert de zorgcoördinator.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar vanuit de gemeente ’s Hertogenbosch is betrokken bij de leerlingen die uitval laten zien op het gebied van verzuim, spijbelen of schorsing. Hij wordt via de teamleiders en de zorgcoördinator op de hoogte gesteld en nodigt wanneer nodig de leerling en/of ouders uit voor een gesprek.