Wij hebben oog voor elkaar

De middelbare school is een plaats waar jonge mensen leren om hun plaats in het grotere geheel in te nemen en waar ze ervaren dat je de gemeenschap nodig hebt om verder te komen in het leven. Op het Rodenborch-College hebben we duidelijke regels waar iedereen zich aan moet houden: op school mag en kan niet alles. Iedereen heeft recht op een eigen mening, eigen waarden en een eigen cultuur. Zonder daaraan afbreuk te doen streven wij naar een leef- en werkklimaat dat gekenmerkt wordt door medemenselijkheid, verdraagzaamheid, openheid, respect en dialoog.
De mentoren hebben de dagelijkse zorg voor de leerlingen. De mentor begeleidt het studieverloop, is klankbord bij keuzes en eerste aanspreekpunt bij persoonlijke en sociale problemen. Voor leerlingen met problematiek waarvoor meer aandacht nodig is dan het contact met de mentor, bieden wij zowel individuele als groepstrajecten om het probleem aan te pakken. Want als je met plezier naar school gaat en lekker in je vel zit, dan presteer je beter.

Het zorgteam

Het zorgteam

Als een leerling zorg nodig heeft die de reguliere ondersteuning van de mentor overstijgt, dan wordt een beroep gedaan op het zorgteam van de school. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstarten van dit traject en zorgt dat de continuïteit in de ondersteuning wordt gewaarborgd. Het Rodenborch-College werkt binnen de school met vijf zorgniveaus waarmee leerlingen (tijdelijk) ondersteuning krijgen van een persoonlijke coach en waar nodig ambulant begeleider.
LEES MEER
Een goed begin met GOED!

Een goed begin met GOED!

Om meteen een goed beeld te krijgen van de groepsdynamiek en de rol die een kind daarin inneemt, starten we in de brugklas voor alle leerlingen met het project GOED. Je ziet vaak al snel wie een voortrekkersrol neemt, wie buiten de groep valt, wie positieve of wie negatieve invloed heeft op de groep. Door dat te benoemen en er samen over te praten, worden kinderen zich meer bewust van hun eigen rol in de klas. Dat heeft een positief effect, hebben we gemerkt.
LEES MEER
Bron: schoolTV

Dyslexie en dyscalculie, bij ons geen probleem

Bij dyslexie gaan lezen, spellen en ook zelf schrijven moeizaam, terwijl iemand dat wat betreft intelligentie wel makkelijk zou moeten kunnen. Gemiddeld heeft 3,6% van de leerlingen op een middelbare school ernstige enkelvoudige dyslexie. Op het Rodenborch-College bieden wij leerlingen met dyslexie faciliteiten waardoor ze toch in staat zijn het reguliere onderwijsprogramma te volgen. Daarvoor moeten ze wel een officiële dyslexieverklaring hebben.
LEES MEER
Geen ruimte voor pesten

Geen ruimte voor pesten

Pesten is een vorm van zinloos geweld waar helaas iedereen weleens mee te maken heeft gehad. Het heeft een enorme impact en kan een kind voor het leven beschadigen. Door de opkomst van social media zijn de gevolgen van pesten nog groter geworden. Op het Rodenborch-College streven we ernaar een klimaat te scheppen waarin geen ruimte is voor pesten. Wij geloven daarbij dat voorkomen beter is dan genezen.
LEES MEER
Maatwerkuren voor wat extra hulp

Maatwerkuren voor wat extra hulp

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor sommig leerlingen best groot. Vooral als je op de basisschool nog niet veel huiswerk kreeg. En voor de een is het nou eenmaal makkelijker om structuur aan te brengen in het leren dan voor de ander. Ook kan faalangst grote invloed hebben op studieresultaten. Daarom kun je bij ons maatwerkuren volgen. Teamleiders inventariseren bij alle mentoren en vakdocenten welke leerling voor welk maatwerkuur in aanmerking komt.
LEES MEER
Als extra zorg nodig is

Als extra zorg nodig is

Voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben, is er de Impulsklas. Eens per week komen kinderen die contact hebben met de remedial teacher, een uur samen. Tijdens dit uur wordt aandacht geschonken aan het verbeteren van de concentratie, aan het verminderen van faalangst, aan het plannen van de leerstof, aan samenwerken en aan het 'leren leren'. We streven ernaar dat de kinderen op een bepaald moment geen extra hulp meer nodig hebben.
LEES MEER

RBmeierijBegeleiding en zorg

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij het zorgteam, dat bestaat uit remedial teachers, persoonlijke coaches, een zorgcoördinator en trainers. Als het nodig is kan dit team worden versterkt met externe specialisten als schoolmaatschappelijk werk, GGD, Leerplichtzaken en ambulante begeleiding. Uiteraard worden ook ouders en medewerkers, waar nodig, ondersteund. Het Rodenborch -College werkt met andere scholen samen binnen het Samenwerkingsverband De Meierij. Dit Samenwerkingsverband ondersteunt de school op het terrein van zorg en regelt zorg op regieniveau.