Zoals eerder is bericht, gaan het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College samen een nieuwe school bouwen aan de Grote Vlietlaan in de Groote Wielen. In de loop van 2022 hopen we ons nieuwe gebouw te kunnen betrekken.

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de voorbereidende werkzaamheden, niet alleen met betrekking tot de nieuwbouw, maar vooral met het vormgeven van het onderwijs dat we daar willen realiseren. Dit onderwijs betreft een doorontwikkeling van het huidige schoolplan van het Rodenborch-College. Het schoolplan 2016-2020 is nu volop in uitvoering.

De missie voor de nieuwe school is als volgt geformuleerd:

‘Samen leren, leven, groeien’

Uit deze missie vloeit de visie op het onderwijs voort zoals we dat in de nieuwe school willen vormgeven. Onze gezamenlijke visie luidt:
Samen leren, leven en groeien door:

 • aandacht en respect voor elk talent en ieders ambitie
 • ruimte voor een ieder
 • oog voor elkaar, zorg voor de ander en het andere
  (ons erfgoed, zoals de cultuur en de aarde)
 • ontwikkeling van de eigen identiteit van de leerling en van de gemeenschap: WIJ.

Vervolgens hebben we onze missie en visie vertaald naar doelen en uitgangspunten die we hanteren bij de vormgeving van het onderwijs in onze nieuwe school. De hoofddoelen zijn: persoonsgericht onderwijs en onderwijs in dialoog.

 

Persoonsgericht onderwijs houdt het volgende in:

 • We geven eigentijds onderwijs met aandacht voor de uniciteit van de leerling.
 • We stellen de ontwikkelbehoefte van elke leerling centraal.
 • We geven leerlingen meer verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.
 • We geven leerlingen de mogelijkheid op eigen niveau te werken en in eigen tempo.
 • We bieden leerlingen keuzemogelijkheden.
 • Er komen meer individuele leerroutes.
 • De talen werken modulair en vanuit leerdoelen, op niveau en op eigen tempo.
 • De overige vakken werken eveneens vanuit leerdoelen en niveaugericht.
  Een deel van de leerstof wordt vakoverstijgend aangeboden.

Onderwijs in dialoog:

 • We zien de school als een oefenplaats voor de maatschappij.
 • We zijn medeverantwoordelijk voor een duurzame samenleving.
 • We zorgen voor elkaar.
 • We werken samen met bedrijven.
 • We hebben een juniorcollege (klas 1 + 2) en een bovenbouwcollege (klas 3 t/m 6).
 • De leerlingen worden geplaatst in basisklassen, maar kunnen ook onderwijs volgen in andere samenstellingen. De groepering van leerlingen wordt dus flexibeler.
 • De determinatie kan worden uitgesteld tot eind leerjaar 2.

In schema ziet ons onderwijs er als volgt uit:‘(Ge)zicht op de nieuwe school’ als contouren van het nieuwe onderwijs:

Naast de onderwijskundige ontwikkelingen kunnen leerlingen straks verschillende keuzes maken:

 1. Talenttraject
 2. Onderzoeken en ontwerpen (Technasium)
 3. Cultuur profiel (o.a. kunstbeeldend en muziek)
 4. Tweetalig onderwijs (TTO)
 5. Topsporttalentschool (LOOT)
 6. Blazersklas

De huidige leerlingen profiteren mee van deze ontwikkelingen, omdat het huidige schoolplan wordt verdiept.

Tot slot nog hebben we nog informatie over het proces. Op dit moment wordt de procedure opgestart om tot een architectenkeuze te komen. De verwachting is dat er in 2020 een ontwerp ligt en dat er in de loop van 2021 gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw. We houden u vanzelfsprekend van de ontwikkelingen op de hoogte in het traject naar de verhuizing toe.