Ouderbetrokkenheid
Samenwerking tussen ouders en school bestaat in verschillende vormen. Ouders zijn samenwerkingspartners op een middelbare school als het gaat om opvoeding en leerproces van hun kind. Ook zijn ouders deel van een oudergemeenschap op school.
Een formele vorm van ouderparticipatie is het meedenken over het beleid van de school. Dat doet b.v. een oudervereniging. De oudervereniging is als het ware een klankbord voor de teamleiders en schoolleiding.

Hoe kan ouderparticipatie vormgegeven worden in het nieuwe schoolconcept van het Rodenborch College?
Deze vraag is het uitgangspunt voor enkele inspiratiesessies waaraan de schoolleiding, de teamleiders en de leden van de oudervereniging deelnemen en waarvan de aftrap op 23 mei plaatsvond. Tijdens deze eerste kennismaking stond vooral de driehoek leerling-ouders-school centraal. Een driehoek die ook in het nieuwe schoolconcept het uitgangspunt is.
In september wordt het traject vervolgd!